Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – 5 pytań i odpowiedzi dla ADO

Dodano: 17 października 2019
4a49e54d8df68248e80c47a9b4b6a9ac907c407a-xlarge(1)

13 października wprowadzono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Zdecydowana większość spółek ma obowiązek przekazywania do tego rejestru danych osobowych tzw. beneficjentów rzeczywistych spółki. Co to oznacza dla administratora danych? Sprawdź w artykule.

Które spółki muszą dokonać zgłoszenia

Obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do nowopowstałego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy spółek

 • jawnych;
 • komandytowych;
 • komandytowo-akcyjnych;
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) – art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

 Kim jest beneficjent rzeczywisty

Każda ze spółek musi dokonać zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego. Zgodnie z ustawową definicją (art. 2 ust. 2 pkt 1) jest to osoba fizyczna (lub osoby fizyczne) sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia (które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych) umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

1)        w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości, lub
 • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2)        w przypadku klienta będącego trustem:

 • założyciela,
 • powiernika,
 • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 • beneficjenta,
 • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

3)        w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym (art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Uwaga

Beneficjent rzeczywisty to nikt inny jak osoba, która sprawuje faktyczną kontrolę nad spółką. Ustalenie takiej osoby nie będzie jednak łatwe. Na szczęście błędne ustalenie takiego beneficjenta nie powinno prowadzić do ukarania spółki – brak jest bowiem odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie. Kara – i to bardzo wysoka bo aż do 1 mln zł – grozi natomiast za niezgłoszenie beneficjenta.

Jakie dane beneficjenta rzeczywistego należy przekazać do CRBR

Do rejestru należy przekazać następujące dane beneficjenta rzeczywistego:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu (art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).
Uwaga

Podstawą przekazania danych beneficjenta rzeczywistego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wykonania obowiązku prawnego).

Jak dokonać zgłoszenia

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego powinno zostać dokonane za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez Ministra Finansów. Dokument zgłoszenia należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 61 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

W jakim terminie zgłosić beneficjenta

Co do zasady zgłoszenie beneficjenta powinno zostać dokonane w terminie 7 dni od dnia wpisu nowej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Taki sam termin obowiązuje w przypadku zgłoszenia zmiany danych beneficjenta.

Uwaga

W 7-dniowym terminie nie uwzględniamy sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy (art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

7-dniowy termin na wpis beneficjenta dotyczy jednak wyłącznie spółek wpisanych do KRS nie wcześniej niż 13 października. Natomiast spółki wpisane przed tą datą powinny przekazać dane beneficjenta rzeczywistego do CRBR w terminie 6-miesięcznym tj. do 13 kwietnia 2020 r. (art. 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) – art. 2, art. 58 – 61, art. 153, art. 194, art. 195, art. 198.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel