Będą zmiany w regulacjach dotyczących spółdzielni? Prezes UODO apeluje o nowe rozwiązania dotyczące ochrony danych

Dodano: 11 lutego 2019
blok mieszkalny - wysoki

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, apeluje do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o działania mające doprowadzić do nowelizacji Prawa Spółdzielczego. Zmiana miałaby polegać na dostosowaniu tych przepisów do RODO. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Ograniczenie dostępności rejestru członków spółdzielni

Prezes UODO podkreśliła, że art. 30 Prawa spółdzielczego wywołuje wątpliwości interpretacyjne. W ocenie organu nadzoru rejestr z danymi wszystkich członków spółdzielni nie zawsze powinien być udostępniany wszystkim wnioskujących, tym bardziej, że wnioskodawcy mogą mieć różne cele pozyskania informacji z tego rejestru. Automatyzm udostępniania rejestru jest w związku z tym niewłaściwym rozwiązaniem. Udostępnienie danych powinno być dopuszczalne jedynie na rzecz podmiotów, które wykazały swój interes oraz w zakresie odpowiednim do statusu wnioskodawcy. Doprecyzowaniu należałoby poddać m.in. status małżonka członka spółdzielnioraz cel, w jakim osoba ta miałby dostęp do rejestru członków spółdzielni.

Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze krąg podmiotów, którym rejestr może być udostępniany, jest ujęty w sposób umożliwiający wgląd w rejestry również osobom postronnym. Prezes UODO uważa za zasadne analizowanie przez spółdzielnie w sposób indywidulany dostępu poszczególnych osób do rejestru i udzielanie tego dostępu z uwzględnieniem RODO. Chodzi o to, by nie dochodziło do udostępniania danych osobowych zawartych w rejestrze osobom do tego nieuprawnionym.

Uwaga

Prezes UODO rekomenduje spółdzielniom mieszkaniowym odmienne traktowanie dwóchgrup interesariuszy korzystających z rejestru, tj.:

  • członków spółdzielni, którzy powinni mieć dostęp do całości rejestru bez wykazywania interesu,

  • pozostałych osób wskazanych w art. 30 Prawa spółdzielczego, jedynie wówczas, wykażą, że dane są im niezbędne.

Proponowane zmiany

W związku z powyższym propozycja Prezes UODO obejmuje nowelizację wskazanego przepisu poprzez wskazanie, że przeglądanie rejestru spółdzielni przysługuje wskazanym w tym przepisie osobom „w zakresie niezbędnym do realizacji celów osób wnioskujących o udostępnienie informacji”. Zdaniem organu nadzoru zagwarantuje to zgodność art. 30 Prawa spółdzielczego z wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. b RODO zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych.

Poza tym Prezes UODO wskazuje, że zasadne byłoby wyszczególnienie kategorii informacji o charakterze osobowym, które mogą być regulowane w statucie spółdzielni, tak, aby wynikało to z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel